తర్వాతి తరాల వారు

చేడి శంకరగణ (గోరకపూర్ ప్రాంతంలోని సరయుపురా ప్రాంతాన్ని ఏలిన వారు).
చెడి యొక్క తర్వాతి తరం వివిధ శాఖలుగా కొనసాగించబడింది.
చేడి దహల ప్రాంత రాజు, త్రిపురి రాజధాని.
కోకల్ల - 1 క్రీ. శ. 845 వ కాలంనాటి వారు, మహారాజు బుజ -1 ను మరియు శంకరగణను ఓడించెను. మధ్యప్రదేశ్ ప్రాంతం వీరిది. వీరికి 18 మంది మగ సంతానం. ఈ 18 మందికి 18 రకాల బాధ్యతలను తన రాజ్య పాలనలో ఇచ్చాడు.
శంకరగణ కొకళ్ళ-1 గారి మొదటి సంతానం. వీరు క్రీ.శ. 878-888 కాలం నాటి వారు.
బాల హర్ష యువరాజు కొడుకు (బాలహర్ష సోదరుడు) 10 వ శతాబ్దం మధ్యలో విజయవంతంగా పాలించారు.
లక్ష్మణ రాజు బాలహర్ష యొక్క సోదరుడి కుమారుడు, మరియు 10 వ శతాబ్దం AD చివరలో, దక్షిణ, గుజరాత్ మరియు కాశ్మీర్ పరిపాలించారు.
సంకవగన్ – II లక్ష్మణ రాజుల కుమారులు.
యువరాజ శంకవగనుల సోదరులు, మొత్తం రాజ్యాన్ని కోల్పోయారు.
కొకళ్ళ II యువరాజులు కుమారులు, కోల్పోయిన మొత్తం రాజ్యాన్ని తిరిగి చేజిక్కించుకున్నారు. వీరు క్రీ. శ.10వ శతాబ్దానికి చెందినవారు.
గాంగేయదేవ కొకళ్ళ -2 వారి కుమారులు, దక్షిణ కోసల, ఒర్రిస్సా, బనస, భోపాల్ పూర్, కాన్ప్రా వ్యాలీ ప్రాంతాలను పాలించారు.
లక్ష్మి కర్ణ గాంగేయదేవుడి కుమారులు, క్రీ.శ.1048 నుండి 1072 కాలం నాటి వారు. వీరు అలహాబాద్, గుజరాత్, కంగుండ్, తూర్పు, పశ్చిమ, దక్షిణ బెంగాల్, కంచి, చండెల్ల వరకు రాజ్యం విస్తరించారు.
యసః కర్ణ లక్ష్మి కర్ణ కుమారుడు, 1072 AD లో విజయం సాధించాడు. దక్షిణ చండెల్ల, అలాహాబాద్, మరియు బెనారస్ లను పోగొట్టుకున్నారు. వీరి తరువాత ఇతని కుమారుడు గయkarna విజయం సాధించారు.
గయ కర్ణ చండెల్ల రాజుల చేతిలో ఓడి, తర్వాత ఆయన రెండవ కుమారులకు బాధ్యతను అప్పజెప్పారు.
జయసింహ 1159 నుండి 1167 వరకు చిన్న కాలచూరి వంశం రాజు ఐన బిజ్జల చేతిలో ఓడిపోయారు
విజయసింహ (క్రీ.శ.1177 నుండి 1180 వరకు) జయసింహ కుమారులు. వీరు ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లోని బలియా జిల్లాలోని హొయబని రాజపుత్రుల సంతతికి చెందిన దహల-మండల తో సహా కాలచూర్ల రాజ్యం మొత్తాన్ని కోల్పోయారు.
బిజ్జలదేవ కాలచూర్ల లో ముఖ్యులు, జయసింహాలను ఓడించి మొత్తం దక్షిణ మరియు కళింగ ప్రాంతాలను క్రీ.శ.1156 నుండి 1168 వరకు కళ్యాణి రాజధానిగా చేసుకొని పాలించారు.
సోమేశ్వర బిజ్జలదేవ కుమారుడు క్రీ.శ.1167 నుండి 1177 వరకు పాలించారు, మరియు చిన్న సోదరులు శంకరులు బాధ్యత తీసుకున్నారు.
శంకర క్రీ.శ.1177 నుండి 1180 వరకు బెంగాల్ నుండి సిలోన్ వరకు పాలించారు.
ఆహవమల్ల శంకర్ యొక్క చిన్న సోదరుడు, శంకరుల తరువాత బాధ్యతలు తీసుకున్నారు, తరువాత అతను క్రీ.శ 1181 లో డెక్కన్ చాళుక్య రాజుల చేతిలో ఓడి రాజ్యాన్ని వారికి అప్పజెప్పారు.
సింగన అహవమల్ల యొక్క చిన్న సోదరుడు, క్రీ.శ.1183 లో చాళుక్య రాజుల తో చేరాడు.
  Previous Next
"బిజ్జుల వంశం" యొక్క పురాతన చరిత్ర

 

back       began       home       next                         
 line
address